มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 3,625,048 คน

โดยมีสาเหตุสำคัญ สืบเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จากรายงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ในปีการศึกษา 2563

มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 3,625,048 คน

โดยมีสาเหตุสำคัญ สืบเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จากรายงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

เด็กด้อยโอกาสเกือบ 4 ล้านคน
เกินครึ่งในระบบการศึกษา

ครอบครัวของเด็กยากจน ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ ทำให้เด็กจึงต้องลาหยุดเรียนไปช่วยพ่อแม่หารายได้เพิ่ม จนส่งผลกระทบต่อการเรียนอย่างหนัก ส่งผลให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และเด็กหลายคนไม่ได้กลับมาเรียนอีกเลย

3,598,125

เด็กฐานะยากจน

เป็นสัดส่วนกลุ่มที่มากที่สุด ถึง 99.26% 

5,519

เด็กชนกลุ่มน้อย

คิดเป็นกลุ่มสัดส่วน 0.15%

17,062

เด็กถูกทอดทิ้ง

เป็นสัดส่วนกลุ่มรองลงมา คิดเป็น 0.47%

4,342

เด็กในกลุ่มอื่นๆ

เป็นสัดส่วนอื่นๆ คิดเป็น 0.12%

จากผลการวิจัยพบว่า

เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

55.2%

ของเด็กด้อยโอกาส
ที่มีความเสี่ยงต้องหลุดออก
จากระบบการศึกษา

23.5%

ของเด็กด้อยโอกาส
ที่อาศัยอยู่ในบ้านทรุดโทรม
และไม่ปลอดภัย

44.5%

ของเด็กด้อยโอกาส
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
ก่อนมาเรียน

462 บาท

คือรายได้ต่อเดือน
ของครอบครัวที่ยากจนที่สุด
หรือ 15 บาทต่อวันเท่านั้น

สูญเสียการศึกษา
ประเทศสูญเสีย

หากประเทศไทยมีเยาวชนจำนวนมากขาดโอกาสในการศึกษา จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะการศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด

ดังนั้นการสูญเสียโอกาสทางการศึกษา คือโอกาสที่สูญเสียไปของประเทศ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าปีละ 1-3 % ของ GDP หากมองในมิตินี้ การลดความเสี่ยงและรักษาเด็กไว้ในระบบการศึกษา จึงไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสในอนาคต และเติมเต็มความฝันของเด็กๆเท่านั้น  แต่ยังสร้างผลกระทบทางบวกในการพัฒนาประเทศในภาพรวมอีกด้วย

OUR PURPOSE

ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเพชรของเรา จะเข้ามาช่วยเติมเต็มการศึกษาของเด็กยากจน เราจึงใช้ประสบการณ์ที่เรามีตรงจุดนี้ เพื่อรังสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ทันสมัย และดูดี "สุดท้ายเราได้สร้างแหวนแต่งงาน และคุณได้สร้างความเปลี่ยนแปลง"

ทุกๆ 10% ของผลกำไรสุทธิ

เราตั้งใจมอบเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อเติมเต็มความฝัน และสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กๆ ผ่านมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

"เพราะเรา จะไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง เราจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เด็กเยาวชน และสังคมไทยดีขึ้น"

More to Explore

Diamond Educations

Jewelry Guides

Book an appointment

Join the Amoriz team